תקנון

  1. כללי

1.1. אתר האינטרנט פרגוליט שופ (להלן:”האתר”) שהוקם ומופעל ע”י “פרגוליט שופ” ע.מ מספר 058617184 כתובת למשלוח דואר ת.ד 5990 גן יבנה מיקוד 7080000. (להלן: “פרגוליט שופ ו/או pergulite.shop”), משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים על ידי גולשי האינטרנט בדרכי רכישה כפי שיעודכנו מעת לעת באתר.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ולרבות כל רכישה שתתבצע באתר. הוראות התקנון יהוו את הבסיס המשפטי לכל התקשרות עם האתר.

1.3. למען הסדר הטוב מובהר כי כל שימוש באתר מהווה הסכמה לפעול אך ורק לפי תקנון האתר.

1.5 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

  1. רכישה באתר

2.1. פרגוליט שופ מאפשרת לגולשי האינטרנט לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר מתוך רשימה של יצרנים, יבואנים, קמעונאים, בעלי החנויות, ובתי העסק שפרגוליט שופ התקשרה עמם בהסכם (להלן: “הספקים”).

2.2. הספקים מציעים באתר מגוון רחב של מוצרים ושירותים למכירה במחירים ובכמות נקובים וידועים מראש.

2.3. בגין אותם מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה באתר מוצג המידע הקשור ברכישה שבין היתר כולל, את שם הספק, תיאור המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מועדי אספקה, אופני אספקה ו/או מידע אחר הקשור ברכישה.

2.4. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם הובהר אחרת.

2.6. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות באתר, על המשתמש באתר להירשם תחילה לאתר ועליו לבחור שם משתמש וסיסמא. כמו כן, וכן על המשתמש להקליד פרטים נוספים כגון: שם מלא ושם משפחה, כתובת מגורים / אספקה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכדומה.

רישום לאתר מהווה אישור מצד המשתמש באתר להיכלל ברשימת מועדון הלקוחות של פרגוליט שופ וכן הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של פרגוליט שופ.

2.7. עם הקלדת הפרטים כאמור המשתמש באתר יכול לבצע פעולת רכישה באתר (להלן:”הלקוח”).

2.8. מיד לאחר ביצוע הרכישה תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזנו ע”י הלקוח אצל חברת כרטיסי האשראי, ותינתן הודעה ללקוח אם פעולה הרכישה אושרה או נדחתה.

אם אושרה הפעולה ע”י חברת כרטיסי האשראי יישלח ללקוח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הרכישה וחיוב הלקוח וזאת לכל המאוחר בתוך 48 שעות מרגע האישור ע”י חברת כרטיסי האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. פרטים אודות הרכישות שבוצעו ניתן למצוא תחת הקישור “כרטיס לקוח”.

2.9. במקרה בו בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עמו נציג פרגוליט שופ קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי. הרכישה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

יובהר כי, יצירת קשר ע”י הנהלת האתר באמצעות טלפון ו/או דואר אלקטרוני לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח שלא זכתה להתייחסות תוך 7 ימים תיחשב כביטול ההזמנה.

 

  1. אספקת / הובלת המוצרים

3.1. פרגוליט שופ ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל, שהוקלדה ע”י הלקוח בעת רכישת המוצר.

3.2. פרגוליט שופ ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר של המוצרים או השירותים. פרגוליט שופ ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.

3.3. פרגוליט שופ ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

בכל מקרה אחריותה של פרגוליט שופ בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר עד לגובה הנזקים הישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של פרגוליט שופ או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. פרגוליט שופ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק תוצאתי או עקיף שיגרם ללקוח על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, פרגוליט שופ ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוח במקום סמוך מקובל, וזאת לאחר תיאום מראש.

3.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים נוספים.

במקרה של הובלה מיוחדת פרגוליט שופ ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

3.6. למען הסר ספק מובהר כי תקנון חברת רשות הדואר ו/או כל גוף אחר אשר באמצעותו תבוצע ההובלה ו/או האספקה יחייב גם את הלקוח. לגבי משלוח באמצעות שליח אזי הוא יעשה עד לבית הלקוח ובישובים קהילתיים ו/או מושבים/קיבוצים עשוי המוצר להישלח למזכירות היישוב או לסניף הדואר הקרוב והודעה תישלח ללקוח בהתאם.

3.7. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר

3.8 דמי המשלוח מ-30 ק”ג ומעלה או נפח מעל 250 ליטר יתומחר לפי מישקל. במידה והזמין יותר מיחידה אחת ההובלה תוכפל בהתאם להובלה של סוג המוצר.

3.9. לקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק אם הספק מאפשר זאת. אי איסוף המוצר בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה יהווה ביטול ההזמנה.

3.10. בעת אספקת המוצר, רשאים פרגוליט שופ ו/או הספקים ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של הלקוח ו/או בעל הכרטיס בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של הלקוח ו/או בעל כרטיס האשראי וזאת כתנאי למסירה המוצר.

 

  1. שירות לקוחות

4.1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים המוצגים באתר, ניתן לפנות לנציגי הספק הרלוונטי.

4.2. פרטי הספקים ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים באתר.

4.3. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של פרגוליט שופ בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר.

 

  1. מי רשאי להשתמש באתר

5.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות לפי הדין. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

5.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

5.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי מסוג ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

5.4. המשתמש באתר הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

5.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע ממשתמש באתר מלרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

5.5.1. המשתמש באתר ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

5.5.2. המשתמש באתר הפר תנאי מתנאי התקנון;

5.5.3. המשתמש באתר מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

5.5.4. המשתמש באתר ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפרגוליט שופ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

5.5.5. בכוונת המשתמש באתר לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

 

  1. ביטול רכישה

6.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

6.2. למען הנוחות, להלן התנאים והדרך בהן יכול מבצע רכישה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

* ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

* ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה טובין פסידים

6.3. ביטול של רכישה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של האתר.

6.4. תוצאות הביטול עקב פגם:

ביטל מבצע רכישה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת האתר. יחזיר האתר למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הרכישה ויבוטל חיובו של מבצע הרכישה בשל הרכישה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם;

קיבל מבצע הרכישה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות האתר במקום שבו נמסר לו הנכס.

6.5.1 תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

ביטל מבצע הרכישה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר האתר למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הרכישה בשל הרכישה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קיבל מבצע הרכישה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לאתר במקום עסקו של הספק, על חשבון מבצע הרכישה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הרכישה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

מובהר בזאת כי מבצע הרכישה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, באריזתו המקורית ככל והדבר אפשרי, במידה ולא יוחזר באריזתו המקורית לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

למען הסר ספק מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, ו/או שימוש חלקי ו/או צריכה חלקית אלא באישור מראש של הספק.

סייגים לזכות ביטול:  לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6.5.2 צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין העוסק לצרכן , ובכללזה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

העסק רשאי לדרוש מהצרכן להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות,אזרח ותיק או עולה חדש ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור. הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסמכים המפורטים בחוק.

 

6.6. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

6.8. פרגוליט שופ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

6.8.1. במקרה ונפלה בהצגת המוצר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

6.8.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;

6.8.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצעי הרכישה ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;

6.8.4. אם יתברר לפרגוליט שופ ו/או לספקים כי מבצע הרכישה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

6.9. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הרכישה.

6.10. אם לאחר סיום הרכישה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאים פרגוליט שופ ו/או הספקים לבטל את הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה רכישה כאמור פרגוליט שופ ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי ג במחיר גבוה יותר.

6.11. כשלון תמורה:

פרגוליט שופ מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל פרגוליט שופ לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה פרגוליט שופ לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לספק, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לפרגוליט שופ הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

 

  1. תנאים כלליים

7.1. המוצרים והשירותים המוצגים באתר, טיבם ואיכותם, נמסרו לפרגוליט שופ ע”י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.

7.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את פרגוליט שופ. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

7.3. פרגוליט שופ לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

7.4. פרגוליט שופ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות רכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של פרגוליט שופ בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

בנוסף על כך, פרגוליט שופ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

7.5. אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פרגוליט שופ ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן פרגוליט שופ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

7.6. אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י פרגוליט שופ.

7.7. רישומי המחשב של פרגוליט שופ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.8. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

7.9. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 01.05.2014 וניתן לשינוי בכל עת ע”י פרגוליט שופ, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביצוע הזמנה ע”י הלקוח ייחשב כאילו הלקוח קרא את תקנון האתר “פרגוליט שופ” לרכישת המוצרים דרך האתר